Obchodní podmínky

o poskytování digitálního obsahu

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), k němuž dochází přes webové rozhraní www.jemnacesta.net.

 1. Důležité pojmy (definice) a zkratky

Tyto pojmy, které jsou v těchto všeobecných obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

a) VOP

Tyto Všeobecné obchodní podmínky.

b) POSKYTOVATEL

Jemná cesta, z. s.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, IČO 11646632

Sídlo: Vodňanská ev. č. 202, 198 00 Praha 9

Telefonní číslo: 603570850 (Zbyněk Popelka, Průvodce)

E-mail:my@jemnacesta.net, popelkaz@post.cz

c) UŽIVATEL

Ten, kdo s námi jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může být podnikatel nebo Spotřebitel.

d) SPOTŘEBITEL

Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.

e) SMLOUVA

Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi námi jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit nám Cenu nebo poskytnout nám své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, naše potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivujeme ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašleme).

d) PRODUKT

Produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny nám poskytujete své osobní údaje).

e) OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický webový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy. 

 f) OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídáme za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani neneseme odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.

III. INFORMACE NA WEBU

 1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo nás jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel máme přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédneme do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou nám poskytnuty, ale vybíráme ty, které zveřejníme.    
 1. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického webového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.
 1. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléháme na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a neneseme odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Koupit“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Kupuji za e-mail“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
 2. Přijetí Objednávky Vám potvrdíme zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ

 1. Produkt je bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny nám poskytujete své osobní údaje).
 1. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.
 1. Digitální obsah (e-booku, PDF) Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.   
 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
 1. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

VI. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

 1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).
 1. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

 1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.
 1. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsme oprávněni Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.  

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
 1. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).   

VIII. REKLAMACE

 1. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
 1. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.
 1. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
 1. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
 1. Dozor nad dodržováním našich povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).
 1. Případný spor mezi námi jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašleme v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.
 1. Smluvní vztah mezi námi jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Zásady zpracování osobních údajů naleznete zde>>>
 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
 1. Tyto OP jsme oprávněni jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

Tyto OP jsou účinné od 13.3.2023.